Föreningen Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm har beviljats 6 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för ett 3-årigt projekt där körsång och demokrati kombineras. Målet är att utveckla Körcentrum UNG, en helt ny plattform och tankesmedja för ungas sång – där barn och unga är medbestämmande i alla led.

–Med den världsunika skatt av unga röster och körsångsmetodik som finns i Adolf Fredriks musikklasser vill vi bidra till ett samhälle med fler sjungande barn och unga, säger Magnus Bäcklund, ordförande och föräldrarepresentant i Föreningen Adolf Fredriks musikklasser, FAFM.

I projektet, som elever vid Adolf Fredriks musikklasser varit med och utformat, kommer förskolor och BVC i Farsta få besök av unga sångare och i ett klingande konstprojekt möts barn från åk 4 på Askebyskolan i Rinkeby och barn från åk 6 i Adolf Fredriks musikklasser. Tanken är att pröva hur barn med olika bakgrunder och från olika skolor kan mötas i sång på lika villkor. Dessutom utvecklas ett körlabb där unga bjuder in konstnärer för att tillsammans skapa nya arrangemang och konsertformat.

Projektets modeller landar slutligen i utvecklingen av ett Körcentrum UNG som ska utgöra en viktig påverkansfaktor inom körsång för, med och av unga för att lokalt, regionalt och nationellt aktivt verka för nyskapande konserter, kurser och workshops som utgår från ungas egna behov, idéer och önskemål.

En viktig bakgrund till projektet är oron för att sjungandet försvinner mer och mer i samhället samt att kunskapen om barnröstens unika förutsättningar behöver stärkas i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt i lärarutbildningar. Flertalet aktörer har också vittnat om att rekrytering till barn- och ungdomskörer har minskat. Detta leder i förlängningen till minskad rekryteringsbas för körsång över huvud taget.

­– Vi har redan sett tendenser till detta under de årliga antagningsproven till Adolf Fredriks musikklasser, menar Lina Sandborgh, musiklärare och styrelseledamot i FAFM.

Sofia Cedervall, universitetslärare i estetiska lärprocesser och vice ordförande i FAFM fortsätter resonemanget och problematiserar ytterligare:

­–Många av de barn som söker sig till musikklasser och kulturskola kommer från resursstarka familjer. Vi vill gärna att barn med olika bakgrund ska söka till och känna att de har möjlighet att gå i musikklass. Det är glädjen i sång och musik som ska styra valet, inte var du bor eller vilka socioekonomiska omständigheter du har.

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i februari 2025. Projektledare är Karin Knutsson, Daniel Greayer och Britta Ingmarsdotter. Medsökande var flera andra aktörer i landet och samarbeten kommer ske med dessa, bl a KMAs breda satsning Sjungande barn (läs mer på Sjungande barn).

Du kan läsa mer på Arvsfonden.se_körcentrum-ung-sång-för-med-och-av-unga